Sportovní hala
Správce haly
+420 703 148 456
7 - 20 h
Sportovní hala

Provozní a návštěvní řád Sportovní haly Červená Voda

Provozovatel Sportovní haly Červená Voda

 • Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61
 • IČ: 00278637
 • DIČ: CZ00278637
 • Telefon: +420 465 626 212
  E-mail: podatelna@cervenavoda.cz
  www.cervenavoda.cz

Správce Sportovní haly Červená Voda

 • Ing. Jiří Jelínek
 • Mobil: +420 703 148 456
 • E-mail : sportovnihala@cervenavoda.cz

Vlastník Sportovní haly Červená Voda

 • FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky
 • IČO: 22677682
 • www.fcjiskra.com

Doba rezervace

Denně 0 - 24 hod.


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozní řád a návštěvní řád sportovní haly upravuje režim využívání pro sportovní aktivity.
 2. Provozní řád a návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele.
 3. Provoz ve sportovní hale organizuje pověřená osoba provozovatelem sportovní haly.
 4. Nedodržuje-li objednavatel tento provozní a návštěvní řád, je pověřená osoba pro sportovní halu oprávněna jej z haly vykázat na základě pověření provozovatele.
 5. Funkci odpovědné osoby za chod haly vykonává příslušná osoba pověřená PROVOZOVATELEM. V době její nepřítomnosti jím určená osoba.
 6. Objednavatel sportovní haly je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
 7. Vstup do haly je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za úrazy a poranění uživatelů. Za nezletilé děti ručí rodiče, odpovědný zástupce, trenér či jiná zletilá osoba.
 8. Vstup do haly je povolen dětem do 6 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 9. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používání sportovní haly v rozporu s tímto provozním a návštěvním řádem, na sebe přebírá objednavatel.
 10. Každý uživatel sportovní haly nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení haly.
 11. Provozovatel na jehož pozemku je sportovní hala postavena, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech, ostatním majetku a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
 12. Před vstupem do sportovní haly je slušností, aby všichni sportující byli převlečeni do sportovního oblečení. Možné je se převléct v šatně a nebo využít odkládací kout na přezutí u vchodu haly.
 13. Sportovní hala je zabezpečena kamerovým systémem.

II. VE SPORTOVNÍ HALE JE POVOLENO

 • Provozovat pouze ty druhy sportů, ke kterým byla hala určena:
  • Malá kopaná, nohejbal, volejbal, košíková, házená, tenis, badminton, florbal, vybíjená (jiná činnost pouze s výslovným souhlasem PROVOZOVATELE).
 • Využívat horolezeckou stěnu. Tuto stěnu může využívat osoba starší 18. let, která se před využitím stěny plně seznámí s provozním řádem horolezecké stěny, který je umístěn vedle provozního a návštěvního řádu. Osoby mladší 18-ti let mohou horolezeckou stěnu používat, pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let, nebo svého zákonného zástupce, který jsou náležitě seznámeni s provozním řádem horolezecké stěny. Za případné úrazy způsobené na horolezecké stěně v žádném případě nezodpovídá provozovatel, ani ním určený zástupce.

III. UŽIVATELÉ JSOU POVINNI

 • Respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny osoby určené provozovatelem haly.
 • Při odchodu z haly uvést hrací plochu do původního stavu a to v čase pronájmu/úklid mantinelů, sítí, všech věcí, které by bránily v následném pronájmu druhé osobě/
 • Uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál, dát na původní místo sítě, sloupky a dodržovat pořádek
 • Chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování
 • Počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného
 • Šetřit zařízení sportovní haly
 • Veškeré úrazy vzniklé z důvodu provozních vad sportovní haly nebo povrchu haly, musí být ihned nahlášeny provozovateli, nebo osobě zodpovědné za provoz haly, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
 • Po skončení pronájmu sportovní haly je povinnost každého dohlédnout na vypnutí světel, jak na hale tak i v šatnách a přilehlých prostorách. Provést kontrolu uzavření vstupních dveří i bočních dveří do haly.

IV. VE SPORTOVNÍ HALE JE ZAKÁZÁNO

 • Používat vybavení z jiného sportu, než který provozuji/mantinely,branky,sítě,stojany atd./
 • Užívat návykové látky
 • Použít halu k jiném využití než je určena
 • Rozdělávat oheň v hale a v přilehlých prostorách/šatny, sprchy, WC/
 • Manipulovat s ostrými předměty
 • Odhazovat žvýkačky či odpadky na podlahu sportovní haly
 • Vodit a nosit do haly jakákoliv zvířata
 • Provádět jakékoliv úpravy a zásahy na vybavení sportovní haly
 • Poškozování uzavřených dveří, lezení po ochranných sítí, lezení po konstrukci branek
 • Kouření v celém areálu sportovní haly
 • Zavěšovat se na basketbalové koše
 • Vstupovat na hrací plochu s kopačkami s kovovými kolíky, tretrami, boty s vysokým podpatkem a znečištěnými boty

V. PROVOZNÍ DOBA SPORTOVNÍ HALY

 • Od 00.00 hod. do 24.00 hod
 • na plochu je povolen vstup pouze v sálové obuvi se světlou podrážkou

VI. PARKOVÁNÍ

 • Parkoviště před sportovní halou je určeno pro parkování uživatelů sportovní haly a návštěvníkům základní školy.
 • Parkování všech vozidel včetně kol mimo vyznačená parkovací místa je v prostoru sportovní haly – ZAKÁZÁNO.

VII. CENA REZERVACE

 • Cena pronájmu sportovní haly se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na info tabuli před halou a webových stránkách sportovní haly.
 • Rezervace sportovní haly je možné on-line přes rezervační systém, nebo po předchozím podepsáním dohody o dlouhodobém pronájmu sportovní haly u osoby pověřené provozovatelem.
 • Rezervace po telefonu přijímáme nejpozději 1 hodinu před požadovaným užíváním haly na tel. čísle: +420 703 148 456, nebo přes e-mail : sportovnihala@cervená voda.cz
 • Pro víkendové rezervace mají přednost turnaje před jednotlivci
 • Zrušení rezervace je možné nejpozději 48. hodin před objednaným časem
 • Pokud se objednavatel opakovaně včas neomluví, případně nezruší včas rezervaci, nebude mu již sportovní hala do budoucna pronajímána

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Provozovatel sportovní haly či jiná pověřená osoba je oprávněna odepřít vstup do sportovní haly, osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek, ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.
 • V případě porušení provozního a návštěvního řádu je provozovatel a jím pověřená osoba sportovní haly oprávněn takovou osobu ze sportovní haly vykázat, popřípadě volat Policii ČR.

Důležitá telefonní čísla:

 • Policie ČR: 158
 • Zdravotní záchranná služba: 155
 • Hasiči: 150
 • Správce sportovní haly: +420 703 148 456

Tento provozní a návštěvní řád sportovní haly byl schválen dne 30. 11. 2020 Radou obce Červená Voda.

Za Obec Červená Voda
Ing. Petr Mareš, Ph.D.
starosta obce
 

Rezervace

Vyberte si volný termín a udělejte si rezervaci on-line!
Rezervace
Nebo chcete raději mluvit se správcem?
+420 703 148 456