Sportovní hala
Správce haly
+420 703 148 456
7 - 20 h
Sportovní hala

Provozní a návštěvní řád Sportovní haly Červená Voda

Provozovatel a vlastník Sportovní haly Červená Voda

 • FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky
 • IČO: 22677682
 • www.fcjiskra.com

Správce Sportovní haly Červená Voda

 • Ing. Jiří Jelínek
 • Mobil: +420 703 148 456
 • E-mail: sportovnihala@cervenavoda.cz

Doba rezervace

Denně 0 - 24 hod.


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozní řád a návštěvní řád sportovní haly (dále též "hala") upravuje režim využívání pro sportovní aktivity.
 2. Provoz ve sportovní hale organizuje správce sportovní haly.
 3. Správce sportovní haly může pověřit další osobu odpovědnou za chod haly v době jeho nepřítomnosti.
 4. Sportovní hala je zabezpečená kamerovým systémem.
 5. Cena za užívání sportovní haly se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na vývěsce a na webových stránkách haly.
 6. Uživatel sportovní haly je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy na ochranu zdraví osob i ochranu majetku.
 7. Vstup do haly je povolen dětem do 6 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osobám mladším 18 let je umožněn vstup do haly až po příchodu trenéra, učitele nebo jiné doprovázající osoby starší 18 let.
 8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používání sportovní haly v rozporu s tímto provozním a návštěvním řádem, na sebe přebírá objednavatel.
 9. Správce sportovní haly či jiná pověřená osoba provozovatele jsou oprávněni odepřít vstup do sportovní haly osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem návykových látek, osobám ohrožujícím bezpečnost nebo čistotu haly a osobám nerespektujícm mravní a společenské zásady.
 10. Odpovědnost za chování uživatelů i za případné škody, které vzniknou při užívání sportovní haly v rozporu s tímto provozním a návštěvním řádem, nese osoba, která poskytování služeb souvisejících se sportovní činností sjednala.
 11. Nedodržuje-li uživatel nebo návšěvník Provozní a návštěvní řád, je správce sportovní haly oprváněn jej z haly vykázat.
 12. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech, pokud tyto věci byly odloženy na jiných než určených místech (šatny a označená místa).

II. UŽIVATELÉ JSOU POVINNI

 • Respektovat Provozní a návštěvní řád a pokyny správce sportovní haly
 • Chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportovní činnosti
 • Počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo majetku jiného
 • Šetřit zařízení sportovní haly - ohlásit správci sportovní haly každou zjištěnou závadu či poškození, k nimž dojde při provozování sportovní činnosti
 • V případě provozování malé kopané či futsalu používat pouze míč pro sálovou kopanou.
 • Před ukončením sportovní činnosti uvést hrací plochu do původního stavu a uklidit nebo vrátit vypůjčené sportovní vybavení
 • Ohlásit správci sportovní haly úrazy vzniklé z důvodu provozních vad

III. VE SPORTOVNÍ HALE JE ZAKÁZÁNO

 • Užívat halu k jinému účelu, než je určena
 • Používat vybavení jiného sportu, než který byl se správcem sportovní haly dohodnut (mantinely, branky, sítě, stojany atd.)
 • Provádět jakékoliv úpravy a zásahy na vybavení sportovní haly
 • Vstupovat na hrací plochu v kopačkách s kovovými kolíky, v tretrách, ve venkovní či znečištěné obuvi nebo v obuvi s vysokým podpatkem
 • Používat k mytí obuvi umyvadla
 • Vodit či nosit do haly zvířata
 • Manipulovat s ostrými předměty
 • Rozdělávat oheň (šatny, sprchy, WC)
 • Kouřit nebo užívat návykové látky
 • Odhazovat žvýkačky či odpadky
 • Lézt po ochranných sítích nebo konstrukcích branek
 • Zavěšovat se na basketbalové koše

IV. REZERVACE

 1. Sportovní halu lze rezervovat on-line prostřednictvím rezervačního systému, uzavřením smlouvy o nájmu se správcem sportovní haly nebo telefonicky nejpozději 1 hodinu předem na tel. +420 703 148 456.
 2. V případě rezervace o víkendu budou upřednostněny turnaje před jednotlivci.
 3. Zrušení rezervace je možné nejpozději 48 hodin před objednaným termínem.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozní a návštěvní řád byl schválen dne 30. 11. 2020 Radou obce Červená Voda.
 2. Provozní řád a návštěvní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovní haly.

Důležitá telefonní čísla:

 • Policie ČR: 158
 • Zdravotní záchranná služba: 155
 • Hasiči: 150
 • Správce sportovní haly: +420 703 148 456

Za FC Jiskra 2008, z.s.
Pavel Musil - předseda spolku.

Rezervace

Vyberte si volný termín a udělejte si rezervaci on-line!
Rezervace
Nebo chcete raději mluvit se správcem?
+420 703 148 456