Sportovní hala
Správce haly
+420 703 148 456
7 - 20 h
Sportovní hala

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti z právních vztahů ze smluv, uzavřených mezi FC JISKRA 2008,z.s., se sídlem Pivovarská 171, Králíky 561 69, IČO: 22677682, jako provozovatele sportovní haly na adrese Červená voda 77 (dále také jen  Poskytovatel) na straně jedné a fyzických a právnických osob – uživatelů sportovní haly (dále také jen Klienti či Klient) z těchto smluv na straně druhé (takové smlouvy dále také jen Smlouvy či Smlouva). Některé vztahy mezi Poskytovatelem a jednotlivými Klienty mohou být smluvně upraveny odlišně od těchto Obchodních podmínek.

Poskytovatel prohlašuje, že pro zajištění rovnoměrného vytížení a plynulého fungování jím provozované Sportovní haly Červená Voda je na stránkách https://www.sportovnihala-cervenavoda.isportsystem.cz/ zřízen rezervační systém iSport, provozovaný společností VašeWebovky s.r.o., se sídlem Menclova 2494/2a, 180 00 Praha 8, IČO: 22773681, DIČ: CZ22773681, zapsanou v oddílu C, vložce 317109, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále také jen Provozovatel rezervačního systému iSport).

Uzavření smlouvy

Klient - zájemce o rezervaci prostor pro své účely zadá v rezervačním systému po registraci a přihlášení svůj konkrétní požadavek. Po potvrzení, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a vyjádření souhlasu s nimi Klient rezervaci prostor či přihlášení k účasti na akci pro veřejnost odešle. Přijetím Klientova požadavku do rezervačního systému iSport dojde k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem ve smyslu ustanovení § 1745 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem Smlouvy je využití volného času, kdy Poskytovatel poskytuje příslušné plnění v určeném termínu. Z tohoto důvodu nelze s ohledem na ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, od uzavřené Smlouvy odstoupit ani v případě, že Klient je spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání). Ze strany Klienta tak není možné zadanou a rezervačním systémem iSport přijatou rezervaci prostor či přihlášení k účasti na některé akci pro veřejnost jednostranně změnit ani zrušit a Klientovo plnění ze Smlouvy (úhrada zadané rezervace) je vymahatelné. Potvrzení o přijetí rezervace je Klientovi odesláno na e-mail a zároveň zobrazeno na obrazovce. Zároveň je Klient vyzván, aby si zvolil způsob platby (bankovním převodem, platební bránou, na místě – v hotovosti/platební kartou). V případě zvolení způsobu platby bankovním převodem systém odešle email s platebními údaji. Pokud Klient vybere způsob platby platební bránou, je přesměrován na platební bránu Comgate.

Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Klient oprávněn k přeprodeji svých rezervací třetím osobám – to se nevztahuje na účast třetích osob na Klientem pořádaných akcích, o kterých Poskytovatele předem informoval.STORNO PODMÍNKY - Storno objednávky lze provést kdykoliv. Pokud je již uhrazena cena objednávky, je Klientovi v plné výši vrácena cena objednávky pouze pokud storno objednávky bylo provedeno více než 48 hodin před objednaným časem.
V případě zrušení rezervace/nemožnosti poskytnout plnění ze Smlouvy z důvodů na straně Poskytovatele má Klient nárok na vrácení celé již zaplacené částky.

Reklamace a stížnosti

Případné reklamace a stížnosti zasílejte poštou na adresu Poskytovatele nebo elektronicky na e-mail sportovnihala@cervenavoda.cz.

Klient, který je spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo řešit případný spor s Poskytovatelem mimosoudní cestou u České obchodní inspekce – www.coi.cz. Mimosoudní řešení se zahajuje na návrh spotřebitele podaný u České obchodní inspekce. Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. K návrhu je třeba přiložit mj. doklad o skutečnosti, že se Klientovi nepodařilo vyřešit spor s Poskytovatelem přímo. Klient může návrh podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Poskytovatele poprvé uplatnil své právo, které je
předmětem sporu.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje, které Poskytovatel či Provozovatel rezervačního systému iSport od Klientů získá, jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v platném znění (dále také jen GDPR). Ochrana osobních údajů Klientů - fyzických osob, je zajištěna m.j. rovněž zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Podle terminologie GDPR je Poskytovatel správcem předmětných osobních údajů a Provozovatel rezervačního systému iSport zpracovatelem těchto osobních údajů
 • Uzavřením Smlouvy Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení/obchodní firma, adresa bydliště/sídla, telefonní číslo a e-mailová adresa) budou Poskytovatelem a Provozovatelem rezervačního systému iSport prostřednictvím jejich k tomu pověřených zaměstnanců a s využitím prostředků IT zpracovány ve smyslu GDPR (tj. zejména shromažďovány, zaznamenány, uspořádány, strukturovány, ukládány na nosiče informací atd.) a používány za účelem uzavírání a realizace Smluv (tj. zejména identifikace Klientů, evidence zadaných rezervací a jejich úhrad a případné nezbytné další komunikace s Klienty). Poskytnuté osobní údaje Klientů budou uchovávány po dobu trvání tohoto účelu a Poskytovatel ani Provozovatel rezervačního systému iSport je dále nezpřístupní nikomu dalšímu
 • Klient má právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaným Poskytovatelem a Provozovatelem rezervačního systému iSport, na jejich opravu nebo výmaz (odstranění), popřípadě omezení zpracování a má právo vznést námitku proti způsobu zpracování – žádosti a námitky zasílejte poštou na adresu Poskytovatele, nebo elektronicky na e-mail sportovnihala@cervenavoda.cz
 • Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvést/zadat do rezervačního systému iSport správně a pravdivě a v případě změn je povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu zde aktualizovat nebo Poskytovatele o změnách prokazatelně informovat jiným způsobem

Chování v prostorách haly

Po dobu přítomnosti v prostorách sportovní haly je Klient povinen dodržovat Návštěvní řád a Provozní řády dostupné na internetové adrese www.sportovnihala-cervenavoda.cz a v hale a řídit se i případnými aktuálními pokyny Poskytovatele. Klient odpovídá za dodržování tohoto ustanovení i všemi osobami, kterým z titulu své rezervace umožní Provozovatel prostory haly užívat.

V otázkách neupravených těmito Obchodními podmínkami se právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho obecnými ustanoveními o závazcích a smlouvách, neboť ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 uvedeného zákona uzavřená Smlouva není jako typ smlouvy zvláště upravena.

Provozovatel Sportovní haly Červená Voda

 • FC JISKRA 2008,z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky
 • IČ: 22677682
  www.fcjiskra.com

Správce Sportovní haly Červená Voda

 • Ing. Jiří Jelínek
 • Mobil: +420 703 148 456
 • E-mail : sportovnihala@cervenavoda.cz

Vlastník Sportovní haly Červená Voda

 • FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky
 • IČO: 22677682
 • www.fcjiskra.com

 

 

Rezervace

Vyberte si volný termín a udělejte si rezervaci on-line!
Rezervace
Nebo chcete raději mluvit se správcem?
+420 703 148 456